ADMICRO

Viết lại các câu sau sử dụng Enough: He is too old wear this coloured shirt

Viết lại các câu sau sử dụng Enough

 + He is too old wear this coloured shirt

 

+ Bill is too foolish to understand what I say

 

+ They bag is too heavy fr her to carry

 

+ The land is too poor to grow crops

 

+ The room is too noisy for us to study

 

+ Jack is too lazy to make progressin his study

 

+ This road is too  dangerous for her to go at night

 

+ We were too late to get good seats

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 
 
 
 • + He is too old wear this coloured shirt.

  => He is not young enough to wear this coloured shirt.

  + Bill is too foolish to understand what I say

  => Bill is not intelligent enough to understand what I say.

  + The bag is too heavy for her to carry

  => The bag is not light enough for her to carry.

  + The land is too poor to grow crops

  => The land is not rich enough to grow crops.
  + The room is too noisy for us to study

  => The room is not quiet enough for us to study.

  + Jack is too lazy to make progressin his study

  => Jack is not hard enough to make progress in his study.

  + This road is too  dangerous for her to go at night

  => This road is not safe enough for her to go at night.

  + We were too late to get good seats

  => We weren't early enough to get good seats.

    bởi Theo Đuổi Đam Mê 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Viết cấu trúc câu bị động.

  27/02/2019 |   2 Trả lời

 • how does she .... she is tired and hungry

  27/02/2019 |   2 Trả lời

 • câu bị động là câu như thế nào. Cho mk biết cấu trúc của câu bị động. Thêm một số bài tập luyện tập nữa các bạn ơi
   

  01/03/2019 |   2 Trả lời

 • THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

  Bài1:hoàn thành các câu sau:

  1. A: "There's someone at the door."

  B: " I .........(get) it."

  2. Joan thinks the Conservatives ....... (win) the next election.

  3. A :" I'am moving house tomorrow."

  B: " I .........(come) and help you."

  4. If she passes the exam, she .......... (be) very happy.

  5. I .........(be) there at four o'clock, I promise.

  6. A: "I'am cold"

  B: " I ...........(turn) on the fire."

  7. A: " She's late. "

  B: "Don't worry she ......... (come)."

  8. The meeting ..........(take) place at 6 p.m.

  9. If you eat all of the cake , you  ........... (feel) sick.

  10. They...........(be) at home at 10 o'clock

  Bài2.Hoàn thành các câu sau.

  1.I'm afraid I ........ (not/be) able to come tomorrow.

  2. Because of the train strike ,the meeting ....... (not/take) place at 9 o'clock.

  3. A : " go and tidy your room."

  B: " I .........(not/do) it!"

  4. If it rains, we. ............ (not/go) to the beach.

  5. In my opinion, she ........(not/pass) the exam.

  6. A: "I'm driving to the party , would you like a lift?"

  B: " Okay, I .......(not/take) the bus , I'll come with you."

  7. He ........(not/buy) the car,  if he can't afford it.

  8.I've tried everything, but he ....... (not/eat).

  9. According to the weather forcast,it ........... (not/show) tomorrow.

  10. A : "I'am really hungry. "

  B: " In the case we .......(not/wait ) for John.

  Bài3: hoàn thành các câu sau:

  1. ......(they/come) tomorrow?

  2. When ........(you/get ) back?

  3. If you lose your job,WHat ....... (you/do) ?

  4. In your opinion,.......(she/be) a good teacher?

  5. What time ....... (the sun/set ) today?

  6. .......(she/get) the job,do you think?

  7. ...... (David/ be) at home  this evening?

  8. What .........(the weather/be) like tomorrow?

  9.There's someone at the door,......... (you/get)it?

  10. How ......(he/get) here?

  27/02/2019 |   2 Trả lời


 • viết về món ăn yêu thích của bạn

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • câu bị động là câu như thế nào mọi người

  27/02/2019 |   2 Trả lời

 • Đièn từ thích hợp vào ô trống 

  In folklore, there are many popular stories about mo______.

   

  27/02/2019 |   3 Trả lời

 • Supermarket/in/of/is/the/front/you/.

  You/on/stadium/the/is/of/left/the/.

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • Thế nào là thì hiện tại hoàn thành?

           CÁc bạn giúp mình với!(nhớ cả trường hợp đbiệt và ví dụ nha!Thanks nhìu!

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 • Simple future tense.

  Bài1: đổi các câu sau sang thì tương lai đơn.

  1. I am in a elementary class

  ..............

  2. Ms.Masako and you are in Hong Kong

  ................

  3. They are both good students

  .................

  4. This is your seat 

  .............

  5. His is angry with us. 

  ..........

  Bài2: hoàn tất các câu sau ở thì tương lai đơn với các động từ trong ngoặc

  1. He (call) you tomorrow

  ................

  2. They (see) us in the morning

  ..................

  3.I  (give) you that money today

  ...................

  4. She (help) you with that book

   ....................

  5. Mary (clean ) off the table right away

  ...................

  Bài3: đổi các câu sau sang thể phủ định

  1. They will arrive on time

  ............

  2. He will be able to meet us later.

  ................

  3. We shall eat in the same restaurent again

  ................

  4. The weather will be cool tonight.

  ..............

  5.I shall be back in an hour

  .............

  Bài4: đổi các câu sau sang câu hỏi:

  1. The plant will die because OF lack of sunshine

  ...........

  2. She'll meet us in the supermarket

  ................

  3.They'll spend two months in France

  ............

  4. The meeting will begin at o'clock

  ..............

  5. Peter will visit Italy next summer

  .................

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)