ON
YOMEDIA
VIDEO

translate these sentences into English?

dịch các câu sau đây sang tiếng anh

Nhìn kìa!Bọn trẻ đang chơi trốn tìm

Kia là ngôi nhà của tôi,nó rất to và đẹp

Ngày hôm qua,bạn đã ở đâu?

Gia đình của tôi gồm có 4 người: bố mẹ,chị tôi và tôi

Con gấu trúc thì thích ăn ngọn tre

Bạn đang làm gì thế?

Có phải ngày mai là thứ hai và có tiết Toán,Tiếng Anh

Cô ấy đang bơi

Tôi không bao giờ chơi đá bóng

Tôi rất thích học môn toán vì tôi được học bởi rất nhiều con số đặc biệt

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • dịch các câu sau đây sang tiếng anh

  Nhìn kìa!Bọn trẻ đang chơi trốn tìm

  Look! The children are playing hide and seek

  Kia là ngôi nhà của tôi,nó rất to và đẹp

  That is my house, it is very big and beautiful

  Ngày hôm qua,bạn đã ở đâu?

  Where were you yesterday?

  Gia đình của tôi gồm có 4 người: bố mẹ,chị tôi và tôi

  My family consists of four people: my parents, my sister and me.

  Con gấu trúc thì thích ăn ngọn tre

  The panda likes to eat bamboo tops

  Bạn đang làm gì thế?

  What are you doing?

  Có phải ngày mai là thứ hai và có tiết Toán,Tiếng Anh

  Is tomorrow Monday and has Math, English?

  Cô ấy đang bơi

  She is swimming

  Tôi không bao giờ chơi đá bóng

  I never play soccer

  Tôi rất thích học môn toán vì tôi được học bởi rất nhiều con số đặc biệt

  I enjoyed studying math because I was taught by many special numbers

    bởi trần thị thùy 31/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Transtale to English:

  Look, the kids are playing hide and seek
  That's my house, it's big and beautiful
  Where were you yesterday?
  My family consists of 4 people: my parents, my sister and I
  Pandas like to eat bamboo tops
  What you are doing?
  Tomorrow is Monday and there will be Math and English classes
  She is swimming
  I never played soccer
  I enjoyed studying math because I was taught by lots of special numbers

    bởi [Youtuber] AnhLoc2007 09/01/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • 13/08/2020 |   3 Trả lời

 • 12/06/2020 |   2 Trả lời

 • 12/06/2020 |   4 Trả lời

 • VTV is a … TV channel in Vietnam. It attracts millions of TV viewers in Vietnam. (national/ international/ local/ wide)

  09/06/2020 |   3 Trả lời

 • Unit 7 TELEVISION Lesson: 3 Acloser look 2

  06/06/2020 |   6 Trả lời

 • 15/03/2020 |   0 Trả lời

 • Hãy sửa các lỗi sai trong các câu sau đây (gạch chân lỗi sai rồi sửa lại sang bên cạnh )

  1 My parents is old but strong .

  2 He is a pilot but he is very big and tall

  3 I have a new book thick

  4 She reading in her room now

  5 My teacher don't play football

  6 We not have a big house

  7 Her mother have hair long and black

  8 He has a back eye

  9 My flat is have a small garden

  10 She can has a big house

  12/09/2018 |   4 Trả lời

 • Rewrite the sentence

  1,My class has 24 tables.

  There are.......................

  2,the dog is behind the sheft.

  The sheft is in front....................

  3,the red bike is more expensive than the blue one

  Thr blue bike is..................

  4,nam is taller than any students in his class.

  Nam is the...............

  My dream house will have a hi-tech robot and an automatic dishwasher

  My dream house might..........

  27/10/2018 |   3 Trả lời

 • Đánh giá những câu sau đây và sửa lỗi:

  1. Peter was unhappy because his result in the last exam he took.

  A. Right

  B. Wrong

  2. My father enjoys doing gardening in his spare time.

  A. Right

  B. Wrong

  4. Mike able to speak three languages.

  A. Right

  B. Wrong

  3. " I promised I don't make the mistake again" she said.

  A. Right

  B. Wrong

  28/10/2018 |   13 Trả lời

 • Choose the word which is pronounced diffently from the others:

  1.A.Chemistry B.Chair C.Couch D.Children

  2.A.student B.bus C.duty D.unit

  3.A.house B.about C.country D.our

  31/12/2018 |   10 Trả lời

 • Put the words in each sentence in the correct order.

  1. favourite show What your TV is?

  _________________________________________________________

  2. we programme TV same the like.

  _________________________________________________________

  3. I like because boring not show is do this it.

  _________________________________________________________

  4. watch TV How you favourite do your show often?

  _________________________________________________________

  5. Show is on your favourite What TV channel?

  _________________________________________________________

  6. TV? your favourite programme What’s father’s

  _________________________________________________________

  21/08/2019 |   1 Trả lời

 • ex3: Put the verbs in brackets in the correct tense from

  1.Scholl(finish)_______at 4.30 pm every day.

  2._______you often(eat)____lunch in the scholl canteen?

  3.Listen!______they(sing)____in the classroom?

  4.My family like(spend)____our summer holidays at the seaside.

  5.We mustn'n(draw)___________on the wall.

  6.My father(be)________very kind.

  7.I(go)_____to the cinema with my sister this evening.

  8.What_____your brother(do)______now?HE(practice)____speaking English.

  9.Where____you(be),Phong-I'm upstairs.I(study)______lessons.

  10.I can't sleep because the children(talk)_____nosily.

  Giúp mik nha!!

  bn nào có đáp án thì nhắn tin cho mik!!! :)

  21/08/2019 |   1 Trả lời

 • Match the questions and answers, and write the anwers in the blanks.

  ____ 1. What are you doing on Sunday? a. Jenny - she's visiting her mum.
  ____ 2. Are you helping John tomorrow? b. At the station, I think.
  ____ 3. What's Sarah doing tomorrow? c. No, we aren'tplaying any more matches this month.
  ____ 4. Where's John meeting us? d. No, certainly not. He never elps me.
  ____ 5. Who isn't coming to the party tomorrow? e. I'm working until lunchtime.
  ____ 6. Are you playing football next Monday? She's playing in the baseball tournament.

  21/08/2019 |   1 Trả lời

 • Read the text and choose the best answer:

  Home school : a good thing or a bad thing ?

  Some children don't go to school. Well, they don't learn in a classroom with a lof of other children ; they stay at home and study with their mum or dad. Thay don't learn at home because they have to , but because some parents think their children don't learn enough at normal schools.

  ' School isn't good for my son ' , says Miranda Peeler, who teachers her son, Ben,at home. ' Ben doesn't work in class ' . He play with his friends all the time and he doesn't listen to the teacher . There are 30 children in his class, and it's difficult for the teacher to teach ALL of them. Now T teach him at home . He learn all the important subjects and he does a lot of work. He has to ; he's the only one in the class! We study on the computer too. At school there is only one computer for all the children in the class. Ben like home school . He's a clever boy and he wants to learn . Here he can do that. Brenda Masters is a teacher. She doen's think it's a good idea.' Yes, children learn a lot at home school. But they don't play with their friends. They don't learn how to work in a group. Work is important but play is important too. Friends are important. Sport is important. School is important.

  1. A lot of children study at home because:

  A. their parents want to teach them at home .

  B. the teacher don't want the children at school.

  2. Ben's mother think :

  A. Ben doesn't study important subjects at school.

  B. the classes are verry big.

  3. At Ben's school :

  A. There are some computers.

  B. The children don't use computer.

  4. Brenda think :

  A. parents are's good teacher.

  B.Children have to work and play.

  5. Brenda thinks that home school is :

  A. a good thing.

  B. a bad thing.

  22/08/2019 |   2 Trả lời

 • tìm từ phát âm khác với các từ còn lại

  1 , books students rulers desks

  2 , watches brushes daces lives

  3 , tables teachers lamps boards

  4 , goes fridger matches misses

  5 , laughs sinks posters months

  29/08/2019 |   2 Trả lời

 • dịch các câu sau đây sang tiếng anh

  Nhìn kìa!Bọn trẻ đang chơi trốn tìm

  Kia là ngôi nhà của tôi,nó rất to và đẹp

  Ngày hôm qua,bạn đã ở đâu?

  Gia đình của tôi gồm có 4 người: bố mẹ,chị tôi và tôi

  Con gấu trúc thì thích ăn ngọn tre

  Bạn đang làm gì thế?

  Có phải ngày mai là thứ hai và có tiết Toán,Tiếng Anh

  Cô ấy đang bơi

  Tôi không bao giờ chơi đá bóng

  Tôi rất thích học môn toán vì tôi được học bởi rất nhiều con số đặc biệt

  31/08/2019 |   2 Trả lời

 • Ex1 Write complete sentences,using word cues

  1 Thoa/not go/school/she/feel/tired

  2 My father/usually/eat/noodles/food stall

  3 I/would like/cold drink/it/hot

  4 I/feel/tired/I/sit down

  5 I/thirsty/I would like/orange juice

  6 I/cold/I/would like/hot drink

  Ex2: Fill in the blanks with some or any

  1 There aren't ....................bookshelves in the bedroom

  2 He has............rice for lunch

  3 Would you like.................iced tea,Lan?

  4 Do you want...................lettuce for lunch?

  5 there aren't..................cabbages on the table

  6 Is there...................meat for dinner?

  7 Are there..................students in the classroom?

  8 She drinks.................orange juice

  05/09/2019 |   1 Trả lời

 • Put he erbin the simple future rense

  1. He (play)................ for national football team next year

  2. Tom is very rich he (havel)..................... around the wored

  3. Nrs.Lan (meet) ......................... her now frend at 6p.m

  4. You (not/have) ........................ any problems

  5. Many people (serve) ................... you

  6. They (take) ............... you to the city

  7. There (not/be) .......... anything left when the party ends

  8. Everything (be) ................ perfed

  9. They (marry) when they graduate from University

  06/09/2019 |   1 Trả lời

 • điền dạng đúng của động ừ if i....(come) soon i .....(phone) you câu hai.she....(feel) sad if you....(not,give) her a gift câu ba. if peter...(go)to work late again, he....(be) sacked

  06/09/2019 |   1 Trả lời

 • chọn từ có phần gạch phát âm khác với các từ trong nhóm

  1. a.fish b.life c.like d.night(gạch chân chữ y)

  2. a.apple b.cabbage c.take d.matter(chữ a)

  3. a.thirsty b.white c.girl d.third(chữ i)

  4. a.door b.four c.floor d.foot(chữ oo)

  5. a.noodle b.food c.tooth d.would(chữ oo cn từ cuối thì ou)

  06/09/2019 |   3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1