ON
YOMEDIA
VIDEO

Rewrite the sentences so that it means almost the same as the one printed before

rewrite the sentences so that it means almost the same as the one printed before

1.He is in grade eight

→He is an________

2.My sister walks to school every day.

→My sister________

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (7)

 
 
 
 • 1.He is in grade eight

  →He is an grader

  2.My sister walks to school every day.

  →My sister goes school on foot.

    bởi Độ ta Không độ nàng 18/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1/He is an eighth grader

  2/My sister goes to school on foot

    bởi Ngô Huỳnh Anh 19/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. He is an eighth grader

  2. My sister goes to school on foot.

  Chúc các bạn học tốt!

    bởi Trương Huy Hoàng 19/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. he is an eighth grader

  2 My sister goes to school on foot

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 he is an eighth grader

  2 my sister gose to school on foot

    bởi Trịnh Đức Anh 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • viết lại các câu sau sao cho ý nghĩa không thay đổi

  1 What children like to do at Tet is to watch fireworks and dragon dance

  -> Children are keen................................................

  2 I think no country in the world is mỏe beautiful than Vietnam

  -> I think Vietnam...............

  3 The Niger river is about 4,200 km . The Mekong river is about 4,350km

  -> The Mekong river is a.........................

  4 I think you should go travel in this summer to relax after a hard working time

  -> I advise you to................

  mk cần gấp

  17/12/2018 |   3 Trả lời

 • dùng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh 

   1. I/ at /go / to school / on weekends 

  2 Why / you/ listen / to muse/ loudly / now?

  3. They / not like / beer and wire

  4. He / often / have / break fast / late

  5. You /do / the house work / at the moment ? 

  6. Tim / never / come / lat for school 

  7. The girls / eat / break fast at the can teen / now

  8. I / do / my home work / at present

  16/12/2018 |   4 Trả lời

 • Điền vào chỗ chấm :

  1. ............ those boys ................ well in the team ? ( play )

  2. My children ................ to the park by bike. ( not go )

  3. Their father .................. in a factory. ( work )

  4. ............... the bird ................. outside every early morning ? ( sing )

  Bạn nào làm đúng, Mk cho 1 like !

  15/12/2018 |   13 Trả lời

 • viết một đoạn văn ngắn thôi miêu tả về bạn thân nhất ở trường (80-100word)

  14/12/2018 |   9 Trả lời

 • viết một đoạn văn tả về bạn thân nhất ở trường (80-100 word)

  14/12/2018 |   5 Trả lời

 • answer about you

  1:how many students are there in your class?

  2:how do you go to school?

  14/12/2018 |   26 Trả lời

 • Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the sentence printed before it.( Viết lại mỗi câu sau đây theo cách khác sao cho có nghĩa gần giống với câu được in trước nó. )

  1. His school has three floors

  ► There ........................................................................

  2. The vegetable garden is behind their house.

  ► Their house ................................................................ ( front )

  3. Tom goes to work at seven fifteen.

  ►  Tom goes to work at ..................................................... ( a quarter )

  4. We don' t walk to the park.

  ►  We ......................................................... ( foot )

  5. She takes a bus to school every day.

  ►  She ......................................................... ( by bus )

  6. She does not ride a bike to school.

  ►  She ............................................................ ( riding )

  7. Their school is not to the left of their houses.

  ►  Their houses ............................................................... ( right )

  8. Their houses are not far from their school.

  ►  Their school ............................................................. ( near )

  9. My house is among many stores.

  ►  Many ................................................................... ( around )

  10. The bookstore is to the right , and the bakery is to the left of Lan' s house.

  ►  Lan' s house ............................................................................... ( between )

   

   

  14/12/2018 |   3 Trả lời

 • A. coffee   B. see   C. agree   D. free

  12/12/2018 |   26 Trả lời

 • It's wrong of you to do this. This .... never happen again.

  A. does   B. would   C. will   D. must

  Thanksssssangel

  12/12/2018 |   18 Trả lời

 • write a list what you should and shouldn't do on tet holiday

  10/12/2018 |   4 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1