ON
ADMICRO
VIDEO_3D

choose the correct answer?

Rảnh rỗi đăng câu hỏi cho các homies cùng làm :v làm thì ex đầy đủ nhé r me cho key sau =)))

@Tú Quyên e làm đi =)))

1:You _______ just as well accept that job offer when you are badly in need of money.

A. should B. can C. might D. must

2:She had _______ many assignments to do that she couldn't go out last night.

A. too B. so C. enough D. such

3: The number of volunteers participating in the campaign has _______ to nearly 1,200.

A. arrived B. mounted C. supplied D. pushed

4:Her grandparent's health has _______ a lot after since the successful surgery.

A. picked up B. summed up C. given up D. come up

5:The government are worrying about how to control the birth _______ to slow down population growth.

A. position B. amount C. number D. rate

6: A part from those three very cold weeks in January, it has been a very _____ winter.
A pale B mild C calm D plain

7:When a little boy, Martin __________ on the farm.
A. used to hard work
B. was used to hard work
C. used to hardly work
D. got used to work hard

8:My mum went home immediately to prepare for dinner with everything __________.
A. need to buy
B. needed bought
C. needed to buy
D. need buying

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • Chốt đáp án và giải thích chi tiết :D hơi tiếc vì chưa có ai đúng hết :<

  1:You _______ just as well accept that job offer when you are badly in need of money.

  A. should B. can C. might D. must

  Ex: might/may (just) as well do sth: chả tội gì mà không …; có lẽ làm thế tốt hơn.

  2:She had _______ many assignments to do that she couldn't go out last night.

  A. too B. so C. enough D. such

  Ex: có that đằng sau nên hoặc so …. that hoặc such …. that bình thường sẽ là: such + adj + N - nhưng khi adj là các Tính từ chỉ số lượng (many/ much/ few/ little) thì sẽ dùng so.

  3: The number of volunteers participating in the campaign has _______ to nearly 1,200.

  A. arrived B. mounted C. supplied D. pushed

  Ex: mount to sth: đạt đến, lên tới (con số bao nhiêu)

  4:Her grandparent's health has _______ a lot after since the successful surgery.

  A. picked up B. summed up C. given up D. come up

  pick up: cải thiện, trở nên tốt hơn (nội động từ)

  5:The government are worrying about how to control the birth _______ to slow down population growth.

  A. position B. amount C. number D. rate

  birth rate: tỉ suất sinh đẻ

  6: A part from those three very cold weeks in January, it has been a very _____ winter.
  A pale B mild C calm D plain

  mild : ấm áp,ôn hoàn,êm dịu (dựa theo ngữ cảnh mà chọn )

  7:When a little boy, Martin __________ on the farm.
  A. used to hard work
  B. was used to hard work
  C. used to hardly work
  D. got used to work hard

  Câu này cần kĩ : B và D loại đầu tiền vì be used to/get used to Ving :D

  còn A và C , dịch nhé, C loại vì hardly :V hầu như k,như bạn mến nói,dùng hardly ở đây là sai

  A đúng vì hard work ở đây k phải V và adv mà là 1 cụm NOUN

  ( công việc vất vả) =))) nếu chú ý kĩ sẽ chọn đc đáp án đúng

  8:My mum went home immediately to prepare for dinner with everything __________.
  A. need to buy
  B. needed bought
  C. needed to buy
  D. need buying

  chú ý chút : My mum went home ... with everything (that was) needed ( was) bought :))

    bởi lưu văn hóa 27/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. C

  2. A

  3. B

  4. A

  5. D

  6. B

  7. C

  8. B

    bởi [Youtuber] AnhLoc2007 01/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1