AMBIENT
UREKA

Chọn đáp án đúng: There isn't ........... milk in the fridge. (some/any/a lot/many)

5. If the Earth ......... warmer, the sea level. (A. are/will rise //B. is/will be rise //C. is/will rise //D. are/rise)
Theo dõi Vi phạm
ADSENSE
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON