ADMICRO

Tính thể tích H2 biết 12g (Fe + Cu) tác dụng với HCl 10%?

bởi Phạm Hoàng Thị Trà Giang 09/04/2019

Cho 12 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl 10%. Sau phản ứng kết thúc người ta thu được muối FeCl2 và 6,4 gam kim loại Cu. Tính :
a/ Thành phần phần trăm của mỗi kim loại trong hỗn hợp
b/ Thể tích khí thoát ra ( đktc )
c/ Khối lượng dd HCl đã phản ứng
d/ Nồng độ phần trăm của dd các chất sau phản ứng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

  Gọi a,b lần lượt là sm của Fe, Cu

  Theo đề bài ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}56a+64b=12\\b=0,1\end{matrix}\right.\Rightarrow a=b=0,1\)

  \(\Rightarrow\%m_{Fe}=46,6\%\Rightarrow\%m_{Cu}=53,4\%\)

  \(V_{H_2}=0,1.22,4=2,24l\)

  \(m_{HCl}=0,2.36,5=7,3g\)

  \(\Rightarrow m_{ddHCl}=\dfrac{100.7,3}{10}=73g\)

  \(m_{ddsaupư}=12+73-0,1.2=84,8g\)

  \(\Rightarrow C\%ddFeCl_2=\dfrac{12,7}{84,8}.100\approx15\%\)

  bởi Nguyễn Thu Hoài 09/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy
VALUEIMP

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

VALUEIMP