ADMICRO

Tính mHCl biết hòa tan Fe(II) và FeO bằng HCl thu được 4,48(l) H2?

bởi Nguyễn Quang Thanh Tú 08/04/2019

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe(II) và FeO bằng dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 4,48 l H2 (đktc) và 50,8 g FeCl2.

a) Tính phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp ban đầu

b) Tính mHCl tham gia phản ứng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Fe + 2HCl ➝ FeCl2 + H2 (1)

  FeO + 2HCl ➝ FeCl2 + H2O (2)

  \(n_{H_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

  Theo PT1: \(n_{Fe}=n_{H_2}=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{Fe}=0,2\times56=11,2\left(g\right)\)

  Theo PT1: \(n_{HCl}=2n_{H_2}=2\times0,2=0,4\left(mol\right)\)

  Ta có: \(\Sigma n_{FeCl_2}=\dfrac{50,8}{127}=0,4\left(mol\right)\)

  Theo PT1,2: \(\Sigma n_{HCl}=2\Sigma n_{FeCl_2}=2\times0,4=0,8\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow\Sigma m_{HCl}=0,8\times36,5=29,2\left(g\right)\)

  Ta có: \(n_{HCl\left(2\right)}=0,8-0,4=0,4\left(mol\right)\)

  Theo PT2: \(n_{FeO}=\dfrac{1}{2}n_{HCl}=\dfrac{1}{2}\times0,4=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{FeO}=0,2\times72=14,4\left(g\right)\)

  \(\Sigma m_{hh}=14,4+11,2=25,6\left(g\right)\)

  \(\%m_{Fe}=\dfrac{11,2}{25,6}\times100\%=43,75\%\)

  \(\%m_{FeO}=\dfrac{14,4}{25,6}\times100\%=56,25\%\)

  bởi Dương Thuy 08/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy
VALUEIMP

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

VALUEIMP