Cân bằng K2Cr2O7 + H2SO4 + FeSO4 -> Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

bởi thuy tien 08/11/2018

1. K2Cr2O7 + H2SO4 + FeSO4 -> Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

2. Fe3O4 + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + H2O

3. Cr2O3 + KNO3 + KOH -> K2CrO4 + KNO2 + H2O

4. KMnO4 + KNO2 + H2SO4 -> MnSO4 + K2SO4 + KNO3 + H2O

5. NaCrO2 + Br2 + NaOH -> Na2CrO4 + NaBr + H2O

6. Ca3(PO4)2 + C + SiO2 -> P + CaSiO3 + CO

7. KclO3 + NH3 -> KNO3 + KCl + H2O + Cl2

8. FeCl2 + H2O2 + HCl -> FeCl3 + H2O

9. KNO3 + FeS -> KNO2 + Fe2O3 + SO3

10. H2O2 + KMnO4 + H2SO4 -> O2 + K2SO4 + MnSO4+ H2O

11. FexOy + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

12. Fe3O4 + HNO 3 -> Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

13. FeS2 + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

14. FeS2 + HNO 3 -> Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

15. FeS2 + HNO 3 -> Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

16. FeSO4 + HNO3 -> Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NO + H2O

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan