Nêu quan điểm của em về nhận định cái mới ra đời kế thừa và thay thế cái cũ nhưng ở trình độ ngày càng cao hơn?

bởi Vũ Hải Yến 07/11/2018

1. Cái mới ra đời , kế thừa và thay thế cái cũ nhưng ở trình độ ngày càng cao hơn , hoàn thiện hơn là thể hiện khuynh hướng nào dưới đây của sự vật và hiện tượng ?

A. phát triển B. thụt lùi C. tuần hoàn D. ngắt quãng

2. Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng , tính chất , đặc điểm mà traong quá trình vận động , phát triển của sự vật và hiện tượng chúng phát triển theo những chiều hướng ?

A. trái ngược nhau B.xung đột nhau C. khác nhau D. ngược chiều nhau

3. Nhận thức cảm tính đem lại cho con ngườ những hiểu biết về các đặc điểm nào dưới đây của sự vật, hiện tượng ?

A. đặc điểm bên trong B. đặc điểm chủ yếu C. đặc điểm cơ bản D. đặc điểm bên ngoài

4. Câu nào dưới đây là biểu hiện của sự phủ định siêu hình ?

A. con nhà tông không giống lông cũng giống cánh B. dốt đến đâu học lâu cũng biết

C. nước chảy đá mòn D. con hơn cha là nhà có phúc

5. Câu nào dưới đây nói về sự phát triển

A. rút dây động rừng B. nước chảy đá mòn C. tre già măng mọc D. có chí thì nên

6. Khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản ,vốn có của sự vật , hiện tượng , tiêu biểu cho sự vật , hiện tuongj đó và phân biệt nó của sự vật , hiện tượng khác là :

A. độ B. lượng C.chất D. điểm nút

7. Để chất mới ra đời nhất thiết phải

A. tạo ra sự biến đổi về lượng đạt đến 1 giới hạn nhất định

B. tích lũy dần về lượng

C. Tạo ra sự biến đổi về lượng

D. tạo ra sự thống nhất giữa chất và lượng

Câu trả lời (4)

 • Chào bạn mk trả lời đáp án như sau

  1.A

  2.A

  3.D

  4.C

  5.C

  6.C

  7.A

  VẬY BẠN NHÉ

  THAM KHẢO LẠI NHA

  Like anh comment

  nnha

  bởi Trịnh thị mai nhi 07/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A     A       D      C       C       C         A

  bởi Tong Viet Hoang 27/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1,A 2,A 3,D 4,C 5,C 6,C 7,A

  bởi Mai Phương 03/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Cái mới ra đời , kế thừa và thay thế cái cũ nhưng ở trình độ ngày càng cao hơn , hoàn thiện hơn là thể hiện khuynh hướng nào dưới đây của sự vật và hiện tượng ?

  A. phát triển B. thụt lùi C. tuần hoàn D. ngắt quãng

   

   

  2. Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng , tính chất , đặc điểm mà traong quá trình vận động , phát triển của sự vật và hiện tượng chúng phát triển theo những chiều hướng ?

  A. trái ngược nhau B.xung đột nhau C. khác nhau D. ngược chiều nhau

  3. Nhận thức cảm tính đem lại cho con ngườ những hiểu biết về các đặc điểm nào dưới đây của sự vật, hiện tượng ?

  A. đặc điểm bên trong B. đặc điểm chủ yếu C. đặc điểm cơ bản D. đặc điểm bên ngoài

  4. Câu nào dưới đây là biểu hiện của sự phủ định siêu hình ?

  A. con nhà tông không giống lông cũng giống cánh B. dốt đến đâu học lâu cũng biết

  C. nước chảy đá mòn D. con hơn cha là nhà có phúc

  5. Câu nào dưới đây nói về sự phát triển

  A. rút dây động rừng B. nước chảy đá mòn C. tre già măng mọc D. có chí thì nên

  6. Khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản ,vốn có của sự vật , hiện tượng , tiêu biểu cho sự vật , hiện tuongj đó và phân biệt nó của sự vật , hiện tượng khác là :

  A. độ B. lượng C.chất D. điểm nút

  7. Để chất mới ra đời nhất thiết phải

  A. tạo ra sự biến đổi về lượng đạt đến 1 giới hạn nhất định

  B. tích lũy dần về lượng

  C. Tạo ra sự biến đổi về lượng

  D. tạo ra sự thống nhất giữa chất và lượng

  nhớ tick mk ^^

  bởi Nhi Chun 10/01/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Hoài Thương

  mối quan hệ giưa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất của sự vật hiện tượng

 • Aser Aser

  Trong những câu dưới đây câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi ? tại sao?

  -Chín quá hóa nẫu

  -Có công mài sắt có ngày nên kim

  -Kiến tha lâu cũng đầy tổ

  -Đánh bùn sang ao

 • can tu

  Câu 1: Giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng chưa làm thay đổi về chất của sự vật và hiện tượng được gọi là:

  A. Điểm nút

  B. Điểm giới hạn

  C. Vi phạm

  D. Độ

  Câu 2: Con người là kết quả và là sản phẩm của:

  A. Xã hội B. Giới tự nhiên C. Lịch sử D. Đấng sáng tạo

  Câu 3: Khái niệm chất (của triết học) dùng để chỉ:

  A. Quy mô của sự vật hiện tượng

  B. Những thuộc tính cơ bản vốn có và tiêu biểu của sự vật - hiện tượng

  C. Cấu trúc và phương thức liên kết của sự vật - hiện tượng

  D. Trình độ của sự vật - hiện tượng

  Câu 4: Sự biến đổi về lượng dẫn đến:

  A. Chất mới ra đời thay thế chất cũ

  B. Sự vật cũ đươc thay thế bằng sự vật mới

  C. Sự thống nhất giữa chất và lượng bị phá vỡ

  D. Tất cả đều đúng

  Câu 5: Để tạo ra sự biến đổi về chất trước hết phải:

  A. Tạo ra sự biến đổi về lượng B. Tạo ra chất mới tương ứng

  C. Tích lũy dần về chất D. Làm cho chất mới ra đời

  Câu 6: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức được coi là vấn đề cơ bản của:

  A. Các hệ thống thế giới quan B. Triết học C. Phương pháp luận

  D. A hoặc B E. A và C G. B và C

  Câu 7: Trong cuộc sống em thường chọn cách ứng xử nào sau đây:

  A. Dĩ hòa vi quý B. Một điều nhịn chín điều lành

  C. Kiên quyết bảo vệ cái đúng D. Tránh voi chẳng xấu mặt nào

  Câu 8: Con người chỉ có thể tồn tại:

  A. Trong môi trường tự nhiên B. Ngoài môi trường tự nhiên

  C. Bên cạnh giới tự nhiên D. Không cần tự nhiên

  Câu 9: Điểm giới hạn mà ở đó sự biến đổi về lượng làm thay đổi chất của sự vật, hiện tượng được gọi là:

  A. Điểm đến B. Độ C. Điểm nút D. Điểm giới hạn

  Câu 10: Nội dung cơ bản của triết học gồm có:

  A. Hai mặt B. Hai vấn đề C. Hai nội dung D. Hai câu hỏi

  Câu 11: Để chất mới ra đời nhất thiết phải:

  A. Tạo ra sự biến đổi về lượng

  B. Tích lũy dần về lượng

  C. Tạo ra sự biến đổi về lượng đến một giới hạn nhất định

  D. Tạo ra sự thống nhất giữa chất và lượng

  Câu 12: Sự biến đổi về lượng của sự vật, hiện tượng diễn ra một cách:

  A. Dần dần B. Đột biến C. Nhanh chóng D. Chậm dần

  Câu 13: Điểm giống nhau giữa chất và lượng được thể hiện ở chỗ chúng đều:

  A. Là cái để phân biệt các sự vật, hiện tượng với nhau

  B. Là tính quy định vốn có của sự vật, hiện tượng

  C. Thể hiện ở trình độ vận động và phát triển của sự vật hiện tượng

  D. Là những thuộc tính cơ bản tiêu biểu cho sự vật hiện tượng

  Câu 14: Để phân biệt một sự vật, hiện tượng này với một sự vật, hiện tượng khác, người ta căn cứ vào:

  A. Lượng của sự vật, hiện tượng B. Quy mô của vật chất, hiện tượng

  C. Chất của sự vật, hiện tượng D. Thuộc tính của sự vật, hiện tượng

  Câu 15: Heraclit nói: "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" được xếp vào:

  A. Phương pháp luận biện chứng B. Phương pháp luận siêu hình

  C. Vừa biện chứng vừa siêu hình D. Không xếp được

  Câu 16: Mặt chất và lượng trong mỗi sự vật, hiện tượng luôn:

  A. Tách rời nhau B. Ở bên cạnh nhau

  C. Thống nhất với nhau D. Hợp thành một khối

  E. Cả A, B và C G. Cả B, C và D

  Câu 17: Trong triết học duy vật biện chứng, thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng:

  A. Tồn tại bên cạnh nhau B. Tách rời nhau

  C. Thống nhất hữu cơ với nhau D. Bài trừ nhau

  Câu 18: Khái niệm lượng (của triết học) được dùng để chỉ:

  A. Những thuộc tính cơ bản vốn có và tiêu biểu của sự vật, hiện tượng

  B. Quy mô, số lượng của sự vật, hiện tượng

  C. Trình độ, tốc độ vận động và phát triển của sự vật hiện tượng

  D. Cả A và B

  E. Cả B và C

  G. Cả A và C

  Câu 19: Nếu một người bạn hiểu lầm và nói không tốt về em, em sẽ giải quyết bằng cách:

  A. Tránh không gặp mặt bạn ấy B. Nhẹ nhàng trao đổi thẳng thắn với bạn

  C. Im lặng là vàng D. Tìm bạn ấy để cãi nhau cho bõ tức

  Câu 20: Sự tồn tại và phát triển của con người là:

  A. Song song với sự phát triển của tự nhiên

  B. Do lao động và hoạt động của xã hội của con người tạo nên

  C. Do bản năng của con người quy định

  D. Quá trình thích nghi một cách thụ động với tự nhiên

 • Nguyễn Trọng Nhân

  Cách thức vận động của sự vật và hiện tượng trong thế giới khách quan

 • Kim Jisoo

  Cho hình chữ nhật có chiều dài là 50cm. Người ta có thể tăng và giảm chiều rộng theo hai phía để giải thích sự biến đổi của hình học

  a, Lượng của hình chữ nhật thay đổi như thế nào

  b, Chất mới của hình chư nhật là gì

  c, Xác định độ và nút.

 • minh vương

  Bản thân em đã vận dụng quy luật lượng chất như thế nào để có kết quả tốt trong học tập và rèn luyện