RANDOM

Bài tập 53.4 trang 61 SBT Hóa học 9

Bài tập 53.4 trang 61 SBT Hóa học 9

Khi phân tích chất X được tách ra từ sản phẩm thuỷ phân protein, người ta thấy khối lượng mol phân tử của X là 75 gam/mol.

Đốt cháy 1,5 gam X thấy tạo ra 1,76 gam CO2, 0,9 gam H2O và 0,28 gam N2.

a) Hãy xác định công thức phân tử của X.

b) Viết công thức cấu tạo của X.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 53.4

a) Khối lượng các chất sinh ra khi đốt cháy 1 mol X là:

mCO2 = 1,76/1,5 x 75 = 88g → trong 1 mol có mC = 88/44 x 12 = 24g

mH2O = 0,9x75/1,5 = 45g → mH = 45/18 x 2 = 5g

Trong 1 mol X có mN = 0,28/1,5 x 75 = 14g

Gọi công thức của X là CxHyOzNt

Ta có: 12x + y + 16z + 14t = 75

Vậy: 12x = 24 → x = 2

y = 5

14t = 14 → t = 1

Thay các giá trị của X, y, t vào ta được : 16z = 32 → z = 2.

Vậy công thức của X là C2H5O2N.

Vì X tách được, ra từ sản phẩm thuỷ phân protein nên nó là amino ạxit. Vậy công thức cấu tạo của X là: NH2 - CH2 - COOH

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 53.4 trang 61 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>