YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 179 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 179 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin với các chất sau:

a) H2 xúc tác Ni

b) H2 xúc tác Pd/PbCO3

c) Br2/CCl4 ở -20oC

d) Br2/CCl4 ở 20oC

e) AgNO3, NH3/H2O

g) HCl (khí,dư)

h) HOH, xúc tác Hg2+/H+

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Phương trình hóa học của propin CH3-C≡CH

CH3-C≡CH + 2H2 dư → CH3CH2CH3   (xt: Ni, to)

CH3-C≡CH + 2H2 → CH3CH=CH  (xt: Pb/PbCO3)

CH3-C≡CH + Br2 →  CH3-CBr=CHBr  (xt: CCl4, -20oC)

CH3-C≡CH + 2Br2 → CH3-CBr2-CHBr2  (xt: CCl4, -20oC)

CH3-C≡CH + [Ag(NO3)2](OH) → CH3-C≡CAg + 2NH3 + H2O

CH3-C≡CH + 2HCl → CH3-CCl2-CH3

CH3-C≡CH + H2O → CH3CO-CH3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 179 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON