ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 16 Luyện tập Liên kết hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 16 về Luyện tập Liên kết hóa học online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (14 câu):

  • A. -1, +1, +5, +1, +7
  • B. -1, +1, +3, +1, +5
  • C. -1, -1, +5, +1, +7
  • D. -1, +1, +7, +1, +5
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
   
   
  • A. HCl, NaCl, Cl2
  • B. NaCl, Cl2, HCl
  • C. Cl2, HCl, NaCl
  • D.  Cl2, NaCl, HCl
  • A. ion.
  • B. cộng hoá trị phân cực.
  • C. cộng hoá trị không phân cực.  
  • D. phối trí.
  • A. Cl2, Br2, I2, HCl
  • B. Na2O, KCl, BaCl2, Al2O3
  • C. HCl, H2S, NaCl, N2O
  • D. MgO, H2SO4, H3PO4, HCl
 • Câu 6:

  Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Cl (Z=17), Ca (Z=20) và liên kết giữa canxi và clo trong hợp chất CaCl2 lần lượt là

  • A.

   3s23p5, 4s1 và liên kết cộng hóa trị

  • B.

   3s23p3, 4s2 và liên kết ion

  • C.

   3s23p5, 4s2 và liên kết ion

  • D. 3s23p3, 4s1 và liên kết cộng hóa trị
 • Câu 7:

  Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử H2O là liên kết

  • A.

   cộng hóa trị không phân cực

  • B.

   hidro

  • C.

   ion

  • D. cộng hóa trị phân cực
 • Câu 8:

  Các chất mà phân tử không phân cực là

  • A.

   H2O, CO2, CH4

  • B.

   O2, CO2, C2H2

  • C.

   NH3, Cl2, C2H4

  • D. HBr, C2H6, I2
 • Câu 9:

  Cho các chất: HBr, HI, HCl. Mức độ phân cực của liên kết hóa học trong phân tử các chất này được sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải là

  • A.

   HBr, HI, HCl

  • B.

   HI, HBr, HCl

  • C.

   HCl, HBr, HI

  • D. HI, HCl, HBr
 • Câu 10:

  Hợp chất tạo bởi các nguyên tử có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản là 1s22s1 và 1s22s22p5 có liên kết thuộc loại

  • A.

   cộng hóa trị có cực

  • B.

   cộng hóa trị không cực

  • C.

   ion

  • D. kim loại
 • Câu 11:

  Dãy nào trong các chất sau đây gồm các chất được xếp theo chiều giảm dần độ phân cực của liên kết trong phân tử?

  • A.

   MgO, NaBr, CaO, AlCl3, CH4

  • B.

   CaO, MgO, NaBr, AlCl3, CH4

  • C.

   NaBr, CaO, AlCl3, MgO, CH4

  • D. AlCl3, CH4, NaBr, CaO, MgO
 • Câu 12:

  Hạt nhân của nguyên tố X có 20 proton, hạt nhân của nguyên tố Y có 9 proton. Công thức hóa học và liên kết trong phân tử của hợp chất tạo bởi hai nguyên tố này là

  • A.

   X2Y và liên kết cộng hóa trị

  • B.

   XY2 và liên kết ion

  • C.

   XY và liên kết ion

  • D. X2Y3 và liên kết cộng hóa trị
 • Câu 13:

  Cho một số hợp chất: H2S, H2SO3, H2SO4, NaHS, Na2SO3, SO3, K2S, SO2. Dãy các chất trong đó lưu huỳnh có cùng só oxi hóa là

  • A.

   K2S, NaHS, Na2SO3

  • B.

   K2SO3, H2S, CaS

  • C.

   K2S, H2SO4, NaHS

  • D. H2SO4, NaHSO4, SO3
 • Câu 14:

  Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Cl (Z=17), Ca (Z=20) và liên kết giữa canxi và clo trong hợp chất CaCl2 lần lượt là

  • A.

   3s23p5, 4s1 và liên kết cộng hóa trị

  • B.

   3s23p3, 4s2 và liên kết ion

  • C.

   3s23p5, 4s2 và liên kết ion

  • D. 3s23p3, 4s1 và liên kết cộng hóa trị
 

 

 

YOMEDIA
1=>1