ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 10 về Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. Bán kính nguyên tử tăng dần
  • B. Tính khử của kim loại giảm dần.
  • C. Nhiệt độ nóng chảy giảm dần.
  • D. Khối lượng riêng tăng dần.
  • A. RO3.
  • B. R2O7.
  • C. R2O3.
  • D. R2O.
   
   
  • A. 31.
  • B. 14.
  • C. 39.
  • D. 16.
  • A. Trong một chu kỳ, từ trái sang phải, bán kính nguyên tử giảm dần.
  • B. Trong nhóm A từ trên xuống dưới độ âm điện tăng dần.
  • C. Cấu hình e nguyên tử các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
  • D. Các nguyên tố nhóm B đều là kim loại.
  • A. Chu kỳ 3, nhóm VA.
  • B. Chu kỳ 3, nhóm VIIA.
  • C. Chu kỳ 2, nhóm VIIA.
  • D. Chu kỳ 2, nhóm VA.
 • Câu 6:

  X là nguyên tố thuộc nhóm IVA, chu kì 5 của bảng tuần hoàn. Có các phát biểu sau:

  (1) X có 4 lớp electron và có 20 electron p.

  (2) X có 5 electron hóa trị và 8 electron s.

  (3) X có thể tạo được hợp chất bền với oxi có công thức hóa học XO2 và XO3.

  (4) X có tính kim loại mạnh hơn so với nguyên tố có số thứ tự 33.

  (5) X ở cùng nhóm với nguyên tố có số thứ tự 14.

  Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

  • A.

   2

    
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
 • Câu 7:

  Các nguyên tố X, Y, Z, T lần lượt ở các ô nguyên tố 8, 11, 13, 19 của bảng tuần hoàn. Nhận xét nào sau đây là đúng?

  • A.

   Các nguyên tố trên đều cùng một chu kì.

  • B.

   Thứ tự tăng dần tính kim loại X < Y < Z < T.

  • C.

   Công thức hidroxit của Z là Z(OH)3.

  • D.

   X là phi kim mạnh nhất trong chu kì.

 • Câu 8:

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A.

   Trong số các nguyên tố bền, cesi là kim loại mạnh nhất.

  • B.

   Trong nhóm IVA vừa có nguyên tố kim loại, vừa có nguyên tố phi kim.

  • C.

   Tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại.

  • D.

   Đối với tất cả nguyên tố thuộc nhóm A của bảng tuần hoàn, số electron lớp ngoài cùng bằng số thứ tự nhóm.

 • Câu 9:

  Cho ba nguyên tố X, Y, Z lần lượt ở vị trí 11, 12, 19 của bảng tuần hoàn. Hidroxit của X, Y, Z tương ứng là X’, Y’, Z’. Thứ tự tăng dần tính bazơ của X’, Y’, Z’ là

  • A.

   X’ < Y’ < Z’

  • B.

   Y’ < X’ < Z’

    
  • C.

   Z’ < Y’ < X’

  • D. Z’ < X’ < Y’
 • Câu 10:

  Một nguyên tố Y đứng liền trước nguyên tố X trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn. Y đứng liền trước Z trong cùng một nhóm A. Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A.

   Số hiệu nguyên tử theo thứ tự tăng dần là X < Y < Z.

  • B.

   Bán kính nguyên tử theo thứ tự tang dần là Z < Y < X.

  • C.

   Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi tang dần theo thứ tự: Z < Y < X.

  • D.

   Trong các hidroxit, tính axit tăng dần theo thứ tự: hidroxit của Z < hidroxit của Y < hidroxit của X.

    
 • Câu 11:

  X và Y là hai nguyên tố thuộc nhóm A, trong cùng một chu kì lớn. Oxit cao nhất của X và Y có công thức hóa học là X2O3 và YO2.

  Có các phát biểu sau đây:

  (1) X và Y đứng cạnh nhau.

  (2) X là kim loại còn Y là phi kim.

  (3) Độ âm điện của X nhỏ hơn Y.

  (4) Hợp chất của X và Y với hidro lần lượt là XH5 và YH4.

  Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

   

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
 

 

YOMEDIA
1=>1