GDCD 6 Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Hoc247 giới thiệu đến các em bài học: Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập. Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến việc học tập của mỗi công dân và nhất là trẻ em. Vì đó là quyền và nghĩa vụ của  phải thực hiện của mỗi công dân và trẻ em trong độ tuổi đến trường. Mời các em tìm hiểu bài học này để biết thêm rõ về quyền và nghĩa vụ học tập của mỗi công dân

Tóm tắt bài

1. Ý nghĩa của việc học tập

 • Đối với bản thân: 
  • Có kiến thức và hiểu biết.
  • Được phát triển toàn diện.
  • Trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
 • Đối với gia đình: góp phần quan trọng trong việc xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.
 • Đối với xã hội: giáo dục để đào tạo nên những con người lao động mới có đủ phẩm chất và năng lực cần thiết, xây dựng đất nước giàu mạnh. 

2. Quyền và nghĩa vụ học tập

 • Học tập là quyền và nghĩa  vụ của mỗi công dân. Quyền và nghĩa vụ đó được thể hiện:

a. Quyền

 • Học không hạn chế và bằng nhiều hình thức.
 • Từ bậc giáo dục tiểu học đến trung học, đại học, sau đại học;
 • Có thể học bất kì ngành nghề nào thích hợp với bản thân;          

b. Nghĩa vụ

 • Trẻ em trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ bắt buộc phải hoàn thành bậc giáo dục tiểu học ( từ lớp 1 đến lớp 5) là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục nước ta.

♦ Một số qui định về quyền và nghĩa vụ học tập của nước ta

 • Hiến pháp 1992
  • “ Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Công dân có quyền học văn hóa và học nghề bằng nhiều hình thức…”  (Trích Điều 59 )
 • Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
  • “Trẻ em có quyền được học tập và có bổn phận học hết chương trình giáo dục phổ cập…” ( Trích Điều 10 )
 • Luật Phổ cập giáo dục tiểu học.
  • “ Nhà nước thực hiện chính sách phổ cập giáo dục tiểu học bắt buộc từ lớp 1 đến hết lớp 5 đối với tất cả các trẻ em Việt Nam trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi .”( Trích Điều 10 )

Quyền và nghĩa vụ học tập

(Quyền và nghĩa vụ học tập)

Lời kết

Qua bài học này các em cần nắm được: Ý nghĩa, nhiệm vụ và trách nhiệm học tập của mỗi công dân. Quyền học tập đó là những quyền gì?

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách giải Giải bài tập GDCD 6 Bài 15 ở cuối bài học và tham gia làm phần thi Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 15 có 10 câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em hãy cùng tham khảo và học bài tiếp theo: Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

Được đề xuất cho bạn