YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 6 Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 6 về Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADMICRO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Giảm tỉ trọng khu vực nghiệp khu vực công nghiệp - xây dựng. Tăng tỉ trọng nông lâm ngư. Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng còn biến động.
  • B. Giảm tỉ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp. Tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng. Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng còn biến động.
  • C. Giảm tỉ trọng khu vực dịch vụ. Tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng. Khu vực nông lâm ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhưng còn biến động. 
  • D. Giảm tỉ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp. Tăng tỉ trọng khu vực dịch vụ. Khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhưng còn biến động.
  • A. Sự phân hoá giàu nghèo và tình trạng vẫn còn các xã nghèo, vùng nghèo.
  • B. Nhiều loại tài nguyên đang bị khai thác quá mức, môi trường bị ô nhiễm.
  • C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng nhanh và khá vững chắc. 
  • D. Những bất cập trong sự phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.
   
   
  • A. Tăng tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp, giảm tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ.
  • B. Tăng tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng, giảm tỉ trọng của khu vực nông nghiệp và khu vực dịch vụ.
  • C. Tăng tỉ trọng của khu vực dịch vụ, giảm tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp. 
    
  • D. Giảm tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp, tăng tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ.
  • A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng nhanh và khá vững chắc.
  • B. Chênh lệch về kinh tế giữa các vùng miền còn lớn.
  • C. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo tích cực. 
  • D. Hội nhập nền kinh tế khu vực và toàn cầu diễn ra nhanh chóng.
  • A. Từ nền kinh tế nhiều thành phần sang nền kinh tế tập trung nhà nước và tập thể.
  • B. Cả nước hình thành 3 vùng kinh tế phía Bắc, miền Trung và phía Nam.
  • C. Chuyển dịch cơ cấu ngành, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ. 
  • D. Từ nền kinh tế chủ yếu là khu vực Nhà nước và tập thể sang nền kinh tế nhiều thành phần.
  • A. Giảm tỉ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp.
  • B. Trong nông nghiệp đã hình thành các vùng chuyên canh.
  • C. Kinh tế cá thể được thừa nhận và ngày càng phát triển. 
  • D. Công nghiệp là ngành có tốc độ phát triển nhanh nhất.
  • A. Phía Bắc, miền Trung và phía Nam.
  • B. Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam.
  • C. Bắc Bộ, Trung bộ và Nam Bộ. 
  • D. Đồng bằng sông Hồng, Duyên Hải và Đông Nam Bộ.
  • A. Sự chuyển dịch cơ cấu GDP của nền kinh tế.
  • B. Sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế.
  • C. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 
  • D. Sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế.
  • A. Hình thành các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, miền Trung và phía Nam.
  • B. Chuyển dịch cơ cấu ngành, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ.
  • C. Chuyển dịch cơ cấu ngành, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta. 
  • D. Hình thành các khu trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp mới.
  • A. 1975
  • B. 1981
  • C. 1986        
  • D. 1996

 

YOMEDIA