Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 29 Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):