ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 41 Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất.
  • B. Môi trường tự nhiên, môi trường nhân tạo, môi trường xã hội.
  • C. Môi trường tự nhiên, môi trường không khí, môi trường nước.
  • D. Môi trường sinh vật, môi trường địa chất, môi trường nước.
  • A. Xuất hiện trên bề mặt Trái Đất phụ thuộc vào con người.
  • B. Bị hủy hoại nếu không có bàn tay chăm sóc của con người.
  • C. Phát triển theo quy luật tự nhiên. 
  • D. Là kết quả lao động của con người.
   
   
  • A. Môi trường nhân tạo không phụ thuộc vào con người.
  • B. Môi trường nhân tạo phát triển theo quy luật riêng của nó.
  • C. Môi trường nhân tạo phát triển theo các quy luật tự nhiên. 
  • D. Các thành phần của môi trường nhân tạo sẽ bị hủy hoại nếu không có bàn tay chăm sóc của con người.
  • A. Các quan hệ xã hội trong sản xuất, phân phối và giao tiếp.
  • B. Các đối tượng lao động do con người sản xuất và chịu sự chi phối củ con người.
  • C. Dân cư và lực lượng lao động. 
  • D. Tất cả các ý trên.
  • A. Là không gian sinh sống của con người.
  • B. Là nơi tồn tại các quy luật tự nhiên.
  • C. Là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên. 
    
  • D. Là nơi chứa đựng các phế thải do con người tạo ra.
  • A. Môi trường tự nhiên không cung cấp đầy đủ nhu cầu của con người.
  • B. Môi trường tự nhiên phát triển theo quy luật tự nhiên không phụ thuộc vào tác động của con người.
  • C. Sự phát triển của môi trường tự nhiên bao giờ cũng iễn ra chậm hơn sự phát triển của xã hội loài người. 
  • D. Sự phát triển của môi trường tự nhiên bao giờ cũng diễn ra nhanh hơn sự phát triển của xã hội loài người.
 • Câu 7:

  Phải bảo vệ môi trường vì 

  • A. Không có bàn tay của con người thì môi trường sẽ bị hủy hoại.
  • B. Con người có thể làm nâng cao chất lượng môi trường.
  • C. Ngày nay không nơi nào trên Trái Đất không chịu tác động của con người. 
  • D. Môi trường có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
  • A. Không có bàn tay của con người thì môi trường sẽ bị hủy hoại.
  • B. Con người có thể làm nâng cao chất lượng môi trường.
  • C. Ngày nay không nơi nào trên Trái Đất không chịu tác động của con người. 
  • D. Môi trường có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
  • A. Môi trường tự nhiên.
  • B. Môi trường xã hội và môi trường nhân tạo.
  • C. Môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. 
  • D. Phương thức sản xuất, gồm cả sức sản xuất và quan hệ sản xuất.
  • A. Tất cả các thành phần tự nhiên có trên Trái Đất.
  • B. Các thành phần của tự nhiên có tác động đến cuộc sống của con người.
  • C. Các thành phần của tự nhiên được sử dụng hoặc có thể sử dụng làm phương tiện sản xuất và đối tượng tiêu dùng của con người. 
  • D. Tất cả những gì có trong tự nhiên, đã và đang ảnh hưởng đến cuộc sống của con người.
 

 

YOMEDIA
1=>1