Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 40 Địa lý ngành thương mại

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Nơi tiến hành trao đổi những sản phẩm hàng hóa.
  • B. Nơi gặp gỡ giữa bên bán bên ua.
  • C. Nơi diễn ra tất cả các hoạt động dịch vụ.
  • D. Nơi có các chợ và siêu thị.
  • A. Có xu hướng tăng, sản xuất có nguy cơ đinh đốn.
  • B. Có xu hướng giảm, sản xuất có nguy cơ đinh đốn.
  • C. Có xu hướng tăng, kích thích mở rộng sản xuất.
  • D. Có xu hướng giảm, kích thích mở rộng sản xuất.
  • A. Có xu hướng tăng, sản xuất có nguy cơ đinh đốn.
  • B. Có xu hướng giảm, sản xuất có nguy cơ đinh đốn.
  • C. Có xu hướng tăng, kích thích mở rộng sản xuất.
  • D. Có xu hướng giảm, kích thích mở rộng sản xuất.
  • A. Điều tiết sản xuất.
  • B. Thúc đẩy sản xuất hàng hóa.
  • C. Phân tích thị trường trong nước và quốc tế.
  • D. Hướng dẫn tiêu dùng.
  • A. Đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất và phân công lao động theo vùng và lãnh thổ.
  • B. Gán thị trường trong nước với thị trường quốc tế, đẩy mạnh quan hệ giao lưu kinh tế quốc tế.
  • C. Làm tăng kim ngạch nhập khẩu.
  • D. Làm tăng kim ngạch xuất khẩu.