YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 38 Thực hành Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và kênh đào Panama

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Kênh Xuy - ê.
  • B. Kênh Pa - na - ma.
  • C. Kênh Ki - en.
  • D. Kênh Xtốc - khôm
 • Câu 2:

  Kênh Xuy-ê được đào cắt ngang qua eo đất Xuy-e của quốc gia nào? 

  • A. I-ran. 
  • B. A-rập Xê-út.
  • C. Ai Cập.    
  • D. Li-Bi.
 • Câu 3:

  Tại sao tàu qua kênh Xuy-ê không cần cẩu tàu như ở kênh Pa-na-ma? 

  • A. Do kênh được đào sâu, rộng hơn.
  • B. Do các tàu được đầu tư kĩ thuật tốt hơn.
  • C. Do mực nước biển ở Địa Trung Hải và vịnh Xuy-ê gần như bằng nhau. 
    
  • D. Tất cả đều đúng.
 • Câu 4:

  Hiện nay, kênh đào Xuy-ê thuộc sở hữu của quốc gia nào? 

  • A. Anh.  
  • B. Pháp.
  • C. Mĩ.   
  • D. Ai Cập.
 • Câu 5:

  Khi kênh đào Xuy-ê bị đóng cửa các nước bị tổn thất lớn nhất là:

  • A. Các nước Mĩ la tinh.
  • B. Hoa Kì.
  • C. A-rập Xê-út. 
  • D. Các nước ven Địa Trung Hải Và Biển Đen.
 • Câu 6:

  Từ Mi-na al A-hma đến Giê-noa đi vòng qua châu Phi là 11069 hải lí, nếu đi qua kênh Xuy-ê chỉ mất 4705 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % ). 

  • A. 58%.
  • B. 70%. 
  • C. 42%.  
  • D. 50%.
 • Câu 7:

  Từ Ba-lik-pa-pan đến Rôt-tec-đam vòng qua Châu Phi mất 12081 hải lí nếu đi qua kênh Xuy-ê chỉ mất 9303 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % ). 

  • A. 58%.
  • B. 25%.
  • C.  23%. 
  • D. 77%.
 • Câu 8:

  Từ Niu-Iooc đến I-ô-cô-ha-ma, đi vòng qua Nam Mĩ mất 13042 hải lí, nếu đi qua kênh Pa-na-ma chỉ mất 9700 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn đi khoảng ( % ). 

  • A. 60%.
  • B. 26%.
  • C. 20%.   
  • D. 50%.
 • Câu 9:

  Từ Niu-Iooc đến Xít-ni, đi vòng qua Nam Mĩ là 13051 hải lí, nếu đi qua kênh Panama chỉ mất 9692 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % ) 

  • A. 60%.
  • B. 70%.
  • C. 26%.  
  • D. 50%.
 • Câu 10:

  Từ Niu-Iooc đến Xin-ga-po, đi vòng qua Nam Mĩ là 10141 hải lí, nếu đi qua kênh Panama chỉ mất 8885 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % ) 

  • A. 60%.
  • B. 70%.
  • C.  25%.   
  • D. 12%.

 

YOMEDIA