Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 36 Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Ý nào sau đây không nói về vai trò của ngành giao thông vận tải?

  • A. Tham gia cung ứng nguyên liệu, vật tư, kĩ thuật cho sản xuất.
  • B. Đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, giúp cho các hoạt động sinh hoạt được thuận tiện.
  • C. Củng cố tinh thống nhất của nền kinh tế, tăng cường sức mạnh quốc phòng.
  • D. Góp phần phân bố dân cư hợp lí.
 • Câu 2:

  Sản phẩm của ngành giao thông vận tải là?

  • A. Chất lượng của dịch vụ vận tải.
  • B. Khối lượng vận chuyển.
  • C. Khối lượng luân chuyển.
  • D. Sự chuyển chở người và hàng hóa.
 • Câu 3:

  Người ta thường dựa vào tiêu chí nào sau đây để đanh giá cước phí vận tải hàng hóa?

  • A. Cự li vận chuyển trung bình.
  • B. Khối lượng vận chuyển.
  • C. Khối lượng luân chuyển.
  • D. Chất lượng dịch vụ vận tải.
 • Câu 4:

  Nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển, phân bố và hoạt động của ngành giao thông vận tải là?

  • A. Sự phất triển và phân bố ngành cơ khí vận tải.
  • B. Sự phát triển và phân bố ngành cơ khí vận tải.
  • C. Mối quan hệ kinh tế giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ.
  • D. Trình độ phát triển công nghiệp của một vùng.
 • Câu 5:

  Ý nào sau đây thể hiện ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải?

  • A. Là tiêu chí để đặt yêu cầu về tốc độ vận chuyển.
  • B. Quyết định sự phát triển và phân bố mạng lưới giao thông vận tải.
  • C. Quy định mật độ, mạng lưới các tuyến đường giao thông.
  • D. Quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình vận tải.
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn