Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 18 Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Giới hạn phía trên của sinh quyển là?

  • A. Nơi tiếp giáp lớp ôzôn của khí quyển (22km
  • B. Đỉnh của tần đối lưu (ở xích đạo là 16 km, ở cực khoảng 8 km)
  • C. Đỉnh của tầng bình lưu (50 km)
  • D. Đỉnh của tầng giữa (80 km)
 • Câu 2:

  Giới hạn phía dưới của sinh quyển là?

  • A. Tới thềm lục địa (ở đại dương) và hết lớp vỏ lục địa
  • B. Tới thềm lục địa (ở đại dương) và hết lớp vỏ phong hóa (trên lục địa)
  • C. Tới đáy đại dương và kết hợp vỏ phong hóa (trên lục địa)
  • D. Tới đáy đại dương và hết lớp vỏ lục địa.
 • Câu 3:

  Giới hạn của sinh quyển bao gồm toàn bộ các địa quyển nào dưới đây

  • A. Khí quyển và thủy quyển.
  • B. Thủy quyển và thạch quyển
  • C. Thủy quyển và thổ nhưỡng quyển
  • D. Thạch quyể và thổ nhưỡng quyển
 • Câu 4:

  Khí hậu ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển cà phân bố của sinh vật, chủ yếu thông qua các yếu tố?

  • A. Gió, nhiệt độ, nước, ánh sang
  • B. Nhiệt độ, nước, độ ẩm không khí, ánh sáng.
  • C. Khí áp, nước, độ ẩm không khí, ánh sáng.
  • D. Khí áp, gió, nhiệt độ, nước, ánh sáng.
 • Câu 5:

  Trong các kiểu (hoặc đới) khí hậu dưới đây, kiểu (hoặc đới) nào có điều kiện khí hậu thuận lợi nhất cho cây cối sinh trưởng và phát triển?

  • A. Khí hậu nhiệt đới gió mùa
  • B. Khí hậu xích đạo
  • C. Khí hậu cận nhiệt gió mùa
  • D. Khí hậu ôn đới lục địa.
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn