Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 18 Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Giới hạn phía trên của sinh quyển là?

  • A. Nơi tiếp giáp lớp ôzôn của khí quyển (22km
  • B. Đỉnh của tần đối lưu (ở xích đạo là 16 km, ở cực khoảng 8 km)
  • C. Đỉnh của tầng bình lưu (50 km)
  • D. Đỉnh của tầng giữa (80 km)
 • Câu 2:

  Giới hạn phía dưới của sinh quyển là?

  • A. Tới thềm lục địa (ở đại dương) và hết lớp vỏ lục địa
  • B. Tới thềm lục địa (ở đại dương) và hết lớp vỏ phong hóa (trên lục địa)
  • C. Tới đáy đại dương và kết hợp vỏ phong hóa (trên lục địa)
  • D. Tới đáy đại dương và hết lớp vỏ lục địa.
 • Câu 3:

  Giới hạn của sinh quyển bao gồm toàn bộ các địa quyển nào dưới đây

  • A. Khí quyển và thủy quyển.
  • B. Thủy quyển và thạch quyển
  • C. Thủy quyển và thổ nhưỡng quyển
  • D. Thạch quyể và thổ nhưỡng quyển
 • Câu 4:

  Khí hậu ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển cà phân bố của sinh vật, chủ yếu thông qua các yếu tố?

  • A. Gió, nhiệt độ, nước, ánh sang
  • B. Nhiệt độ, nước, độ ẩm không khí, ánh sáng.
  • C. Khí áp, nước, độ ẩm không khí, ánh sáng.
  • D. Khí áp, gió, nhiệt độ, nước, ánh sáng.
 • Câu 5:

  Trong các kiểu (hoặc đới) khí hậu dưới đây, kiểu (hoặc đới) nào có điều kiện khí hậu thuận lợi nhất cho cây cối sinh trưởng và phát triển?

  • A. Khí hậu nhiệt đới gió mùa
  • B. Khí hậu xích đạo
  • C. Khí hậu cận nhiệt gió mùa
  • D. Khí hậu ôn đới lục địa.

Được đề xuất cho bạn