• Câu hỏi:

  We had to ______ the noise from the building site next door for three months.

  • A. give up
  • B. stand up to
  • C. put up with
  • D. look up to

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC