AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:

  Cu    →  CuO   →   CuCl2  →   Cu(OH)2    →   CuCl2

  Lời giải tham khảo:

  2Cu + O2 →  CuO  

  CuO + 2HCl  →   CuCl + H2O

  CuCl2 + 2NaOH →   Cu(OH)2  + 2NaCl

  Cu(OH)2  + 2HCl  →   CuCl2  + 2H2O

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>