AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III? 

  • A. Quốc tế thứ III giúp nhân dân ta đấu tranh chống thực dân Pháp
  • B. Quốc tế thứ III đề ra đường lối cho cách mạng Việt Nam
  • C. Quốc tế thứ III chủ trương thành lập Mặt trận giải phóng dân tộc ở Việt Nam
  • D. Quốc tế thứ III bênh vực cho quyền lợi của nước thuộc địa 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>