• Câu hỏi:

  Tư sản dân tộc kinh doanh có tinh thần như thế nào? 

  • A. Đấu tranh chống Pháp
  • B. Dễ thỏa hiệp với Pháp
  • C. Lực lượng cách mạng quan trọng
  • D. Theo Pháp, dựa vào Pháp bóc lột nhân dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC