ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính tích hai đơn thức sau, tìm hệ số và bậc của chúng :     

  a) \( - \,\frac{9}{{16}}{x^2}{y^2}\) và \(\frac{4}{3}x{y^3}\) 

  b) \( - \,\frac{2}{5}{x^3}y\) và \(5x{y^2}\)

  Lời giải tham khảo:

  a) \( - \,\frac{9}{{16}}{x^2}{y^2}.\frac{4}{3}x{y^3}\)

  \(\begin{array}{l}
  {\rm{ =  }}\left( {{\rm{ - }}\frac{{\rm{9}}}{{{\rm{16}}}}{\rm{.}}\frac{{\rm{4}}}{{\rm{3}}}} \right){\rm{.(}}{{\rm{x}}^{\rm{2}}}{\rm{.x)(}}{{\rm{y}}^{\rm{2}}}{\rm{.}}{{\rm{y}}^{\rm{3}}}{\rm{)}}\\
  {\rm{  =   - }}\frac{3}{4}{x^{\rm{3}}}{\rm{.}}{{\rm{y}}^{\rm{5}}}
  \end{array}\)

  b) \( - \,\frac{2}{5}{x^3}y.5x{y^2}\)

  \(\begin{array}{l}
  {\rm{ =  }}\left( {{\rm{ - }}\frac{2}{5}{\rm{.5}}} \right){\rm{.(}}{{\rm{x}}^3}{\rm{.x)(y}}{\rm{.}}{{\rm{y}}^{\rm{2}}}{\rm{)}}\\
  {\rm{  =   - 2}}{x^{\rm{4}}}{\rm{.}}{{\rm{y}}^{\rm{3}}}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78800

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON