ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. Để thu được nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa?

  • A. 9,2 kg
  • B. 8,2 kg
  • C. 7,2 kg
  • D. 6,2 kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi là:

  \(Q_1=q_1.m_1=10^7.15=15.10^7J\)

  • Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg than đá là:

  \(Q_2=q_2.m_2=27.10^6.15=4,05.10^8J\)

  • Lượng dầu hỏa cần dùng để khi đốt cháy thu được nhiệt lượng  \(Q_1\) là:

  \(m=\frac{Q_1}{q}=\frac{15.10^7}{44.10^6}=3,41kg\)

  • Lượng dầu hỏa cần dùng để khi đốt cháy thu được nhiệt lượng \(Q_2\) là:

  \(m=\frac{Q_2}{q}=\frac{4,05.10^8}{44.10^6}=9,2kg\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE