YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tìm tích của hai số biết rằng thừa số thứ nhất là số liền sau của 299, thừa số thứ hai là tổng của số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau.

  • A. 3299700
  • B. 3306600
  • C. 3262800
  • D. 3269700

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số liền sau của 299 là 300. Vậy thừa số thứ nhất là 300.

  Số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là 1023.

  Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là 9876.

  Tổng của số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là:

  1023 + 9876 = 10899

  Vậy thừa số thứ hai là 10899.

  Tích cần tìm là:

  300 × 10899 = 3269700

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 193405

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF