ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giả sử một lưới thức ăn được mô tả như sau: Thỏ, chuột, châu chấu và chim sẻ đều ăn thực vật; châu chấu là thức ăn của chim sẻ; cáo ăn thỏ và chim sẻ; cú mèo ăn chuột. Phát biểu nào sau đây đúng về lưới thức ăn này?
  (1) Cáo và cú mèo có ổ sinh thái về dinh dưỡng khác nhau.
  (2) Có 4 loài cùng thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2
  (3) Chuỗi thức ăn dài nhất gồm có 6 mắt xích
  (4) Cú mèo là sinh vật tiêu thụ bậc 3.
   

  • A.  3 
  • B.  2 
  • C.  1 
  • D.  4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   

  (1)- đúng

  (2)- đúng, có 4 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2

  (3)- sai, Chuỗi thức ăn dài nhất gồm có 4 mắt xích.

  (4)- sai, Cú mèo là sinh vật tiêu thụ bậc 2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67047

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON