AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tài sản nào sau đây thuộc sở hữu của nhân dân và do Nhà nước quản lí:

  • A. Đất sản xuất và đất ở
  • B. Tài nguyên trong lòng đất
  • C. Nguồn lợi thủy sản biển
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>