YOMEDIA
ZUNIA12
 • Choose the letter A, B, C or D to indicate which is the best answer

  Câu hỏi:

  Peter painted the room black. It looked dark and dreary. He____chosen a different color.

  • A. had to
  • B. should have
  • C. must have
  • D. could have been

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  should have + V(ed/III): đáng lẽ ra nên làm gì

  Peter đã sơn phòng màu đen. Nó trông thật tối tăm và ảm đạm. Anh ấy đáng ra nên chọn một màu khác.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6425

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF