• Câu hỏi:

  Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là

  • A. Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện
  • B. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài
  • C. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước  
  • D. Giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC