YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa

  • A. chứa đựng tinh thần yêu nước và tiến bộ.
  • B. chứa đựng nội dung chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
  • C. nhằm mục tiêu tất cả vì con người.
  • D. chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100016

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON