AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật rắn đàn hồi hình trụ đồng chất chiều dài ban đầu 3,6m có đường kính 1,2mm. Tính hệ số đàn hồi của dây biết suất đàn hồi của vật rắn bằng \({2.10^{11}}Pa\)

  • A. \(k=61800(N/m)\)
  • B. \(k=62800(N/m)\)
  • C. \(k=63800(N/m)\)
  • D. \(k=64800(N/m)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Ta có: \(l_0\)=3,6m; 

  • Đường kính vật rắn : d=1,2mm =\(1,2.10^-^3m\) ⇒  Tiết diên của vật rắn là : \(S=\frac{\pi .d^2}{4}\)

  • Suất đàn hồi của vật rắn: \(E=\frac{1}{\alpha }\) = \(2.10^1^1Pa\)

  • Áp dụng công thức tính độ lớn lực đàn hồi: \(F_d_h=k.\left |\Delta l \right |=E. \frac{S}{l_0}.\left |\Delta l \right |\) ⇒ \(k=\frac{ES}{l_0}\)

  Thay số và tính toán: \(k=62800(N/m)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>