• Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. Một chương trình con nhất thiết phải có tham số hình thức.
  • B. Một chương trình con nhất thiết phải có biến cục bộ.
  • C. Một chương trình con nhất thiết phải có tham số hình thức, không nhất thiết phải có biến cục bộ.
  • D. Một chương trình con có thể không có tham số hình thức và cũng có thể không có biến cục bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC