AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm HCOOH, CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1), hỗn hợp Y gồm CH3OH, C2H5OH (tỉ lệ mol 2:3). Lấy 16,96 gam hỗn hợp X tác dụng với 8,08 gam hỗn hợp Y (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam este (hiệu suất các phản ứng este hóa đều bằng 80%). Giá trị của m là: 

  • A. 22,736 gam
  • B. 17,728 gam
  • C. 12,064 gam
  • D. 20,4352 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  +) nCOOH = 0,32 mol > nOH = 0,2 mol
  COOH + OH- → COO- + H2O
  Tính hiệu suất theo ancol
  ⇒ \(n_{H_{2}O}\) = nOH.H% = 0,16 mol
  mancol pứ = 8,08.80% = 6,464g
  nAxit pứ = 0,2 mol ⇒ maxit pứ = \(\frac{16,96.0,16 }{0,32}\) = 8,48g
  Bảo toàn khối lượng: meste = maxit pứ + mancol pứ - \(m_{H_{2}O}\) = 12,064g

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>