AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

  KClO3 → O2 →  FeO →  Fe →  FeSO4

  Lời giải tham khảo:

  2KClO3 →  2KCl + 3O2

  O2 + 2Fe →  2FeO

  FeO + H2 →  Fe + H2O

  Fe + H2SO4 →  FeSO4 + H2

  Lưu ý: Tất cả các phản ứng đều cần nhiệt độ.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>