• Câu hỏi:

  Hãy sắp xếp mỗi chức năng ở cột bên trái với lệnh tương ứng ở cột bên phải.

  a) Tạo bảng                                                            1) Table-> Merge Cells

  b) Thêm hàng, cột                                                   2) Table-> Insert-> columns (rows)…

  c) Xoá hàng, cột                                                     3) Table-> Insert-> Table…

  d) Gộp ô                                                                4) Table-> Delete

  e) Tách ô                                                               5) Table-> Sort

                                                                          6) Table-> Split Cells…

  • A. a-3, b-2, c-4, d-1, e-6  
  • B. a-2, b-1, c-6, d- 4, e-3
  • C. a-1, b-4, c-3, d-2, e-6  
  • D. a-4, b-1, c-2, d-6, e-3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC