YOMEDIA
UREKA
 • Choose the one word or phrase -a, b, c, or d- that best completes the sentences or substitutes for the underlined part.

  Câu hỏi:

  Family members who live apart try to get together ______ Tet.

  • A. in
  • B. at
  • C. on
  • D. during

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4561

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF