ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho tệp BT3.TXT chỉ có một dòng ‘abcdefgh’ và chương trình sau: 
      Var f:Text; s1:string[5];  s2:string; 
        BEGIN             

  assign(‘f,BT3.TXT’);   

  Reset(f);   

  Readln(f,s1,s2);                                 

  Readln       

  END. 
       Sau khi chạy chương trình trên thì s1,s2 có kết quả là?

  • A. s1=’’; s2=’abcdefgh’;
  • B. s1=’abcdefgh’; s2=’’;
  • C. cả A,B,D đều sai 
  • D. s1=’abcde’;  s2=’fgh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78880

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON