YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho mảng T gồm 20 phần tử thuộc kiểu nguyên. Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau: 
         a. Viết thủ tục nhập giá trị cho mảng T từ bàn phím 
         b. Viết hàm tính giá trị trung bình của các phần từ vừa nhập 
         c. Viết hàm tính tổng các số chia hết cho X (X nhập từ bàn phím) 

  Lời giải tham khảo:

  Chương trình đề xuất                                       

     Program kiemtrahk2;                                                      
     type   mang=array[1..20] of integer;                                     
     var    n,i,x:integer;   T:mang; 
    a.                                          
     procedure nhap(var T:mang; n:integer);                                   
     begin                                                                     
           for i:= 1 to n do                                                    
                 begin                                                        
                     write('T[',i,']='); 
                      readln(T[i]); 
                  end; 
     end; 

  b. 

  function    trungbinh(var a:mang; n:integer):real;                      
     var tb:real;    stb:integer;                                            
     begin                                                                    
           stb:=0; 
                 for i:= 1 to n do 
                       stb:=stb+T[i]; 
                       tb:=stb/n; 
                        trungbinh:=tb; 
          end; 

  c. 

  function tongchia(var T:mang;var x:integer; n:integer):real;                
   var schia:real;                                                           
  begin                                                                      
        schia:=0; 
           for i:= 1 to n do 
                 if T[i] mod x=0 then          schia:=schia+T[i]; 
           tongchia:=schia; 
     end; 
     begin                                                                   
            nhap(T,20);                                                         
            xuat(T,20); writeln;                                              
            write( ‘Trung binh la:’,trungbinh(T,20):6:4); writeln; 
            write( ‘nhap so nguyen x= ’);      readln(x); 
            write( ‘    Tong       cac      so    chia     het    cho’,x,’ 
     la:’,tongchia(T,x,20):6:2);readln 
       end. 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78891

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON