• Câu hỏi:

  Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

  Biết: \(\xi  = 1,5{\rm{ }}V,r = 1\Omega ,{\rm{ }}R = 6\Omega \). Tính cường độ dòng điện qua mạch chính.

  • A. \(1,5A\)
  • B. \(0,25A\)
  • C. \(0,75A\)
  • D. \(0,5A\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có:

  \({\xi _b} = 2\xi  + 3\xi  = 5\xi  = 5.1,5 = 7,5V\)

  \({r_b} = \frac{{2r}}{2} + 3r = 4r = 4\Omega \)

  • Vậy, theo công thức định luật Ohm, cường độ dòng điện qua mạch chính là: 

  \(I = \frac{{{\xi _b}}}{{R + {r_b}}} = \frac{{7,5}}{{6 + 4}} = 0,75A\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC