AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu lệnh nào sau đây dùng để nhập một số từ bàn phím vào biến x?

  • A. Writeln(‘Nhap x = ’);
  • B. Writeln(x);
  • C. Readln(x);
  • D. Read(‘X’);

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>