YOMEDIA
NONE
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  An employer must be very careful in dealing with subordinates and documenting their files in order to avoid complaints.

  • A. bosses
  • B. coordinators
  • C. outside help
  • D. employees

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Subordinate: (trong câu này là danh từ): người cấp dưới, thuộc cấp

  Boss: ông chủ, cấp trên

  Coordinator: người hợp tác

  Outside help: giúp đỡ từ bên ngoài

  employee : nhân viên

  => Từ trái nghĩa là boss

  Dịch câu: Người sử dụng lao động phải rất cẩn thận trong việc giải quyết các cấp dưới và ghi lại các hồ sơ của họ để tránh khiếu nại.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81709

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON