AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phương trình hóa học sau:
  \(\\ a) \ 2HCl + Fe \rightarrow FeCl_{2} + H_{2} \\ b) \ 4HCl + MnO_{2} \xrightarrow[]{ \ t^0 \ } MnCl_{2} + Cl_{2}+ 2H_{2}O \\ c) \ 6HCl + Al_{2}O_{3} \rightarrow 2AlCl_{3} + 3H_{2}O \\ d) \ 2HCl + Na_{2}SO_{3} \xrightarrow[]{ \ t^0 \ } 2NaCl + SO_{2}+H_{2}O\)
  Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là:

  • A. 2.
  • B. 1.
  • C. 4.
  • D. 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phản ứng (b), HCl thể hiện tính khử.

  Lưu ý; Khi xét một hợp chất có tính oxi hóa hoặc tính khử phải xét các nguyên tố tạo thành hợp chất.

  Ví dụ ở đây xét tính khử của hợp chất HCl ta có 2 nguyên tố cần xét:

  1) H+ thì không thể tăng lên được nữa ⇒ Loại

  2) Cl- có thể tăng từ -1 lên 0, +1 (trong hợp chất HClO chẳng hạn), +3, +5, +7

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>