AMBIENT
 • Câu hỏi:

  1. Một chất khí lí tưởng ở trạng thái (1), p1 = 105Pa, V1 = 30 lit. Người ta nén đẳng nhiệt thể tích giảm xuống còn 20 lít. Tính áp suất của chất khí sau khi nén.

  2. Một cái bơm chứa 100 cm3 không khí ở nhiệt độ 270C và áp suất 105 Pa. Khi không khí bị nén xuống còn 20 cm3 và nhiệt độ tăng lên tới 3270 C thì áp suất của không khí trong bơm là bao nhiêu?

  Lời giải tham khảo:

  1. 

  Trạng thái 1: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{p_1} = {{10}^5}(Pa)}\\ {{V_1} = 30(l)} \end{array}} \right.\)  →  Trạng thái 2:   \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{p_1} = ?(Pa)}\\ {{V_1} = 20(l)} \end{array}} \right.\)

  Vì quá trình biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) là quá trình đẳng nhiệt nên ta áp dụng định luật Boyle – Mariotte: 

  p1V1 = p2V2 => p2 = 1,5.105 (Pa)

  2.

  Trạng thái 1: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{p_1} = {{10}^5}(Pa)}\\ {{V_1} = 100c{m^3}}\\ {{T_1} = 300K} \end{array}} \right.\)  →   Trạng thái 2:  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{p_2} = ?(Pa)}\\ {{V_2} = 20c{m^3}}\\ {{T_2} = 600K} \end{array}} \right.\)

  Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng cho hai trạng thái (1) và (2)

  \(\frac{{{p_1}{V_1}}}{{{T_1}}} = \frac{{{p_2}{V_2}}}{{{T_2}}}\)

  Thay các giá trị vào ta tìm được p2 = 104 Pa

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>