YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng Δ: x + 2y – 6 = 0 và tiếp xúc với hai trục tọa độ. Khi đó bán kính của đường tròn là

   

  • A. R = 2 hoặc R = 4
  • B.  R = 2 hoặc R = 6
  • C. R = 3 hoặc R = 6
  • D.  R = 3 hoặc R = 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Do tâm nằm trên đường thẳng ∆: x + 2y – 6 = 0 nên tâm là I(6 – 2y; y). Đường tròn tiếp xúc với hai trục tọa độ nên

  \(\left| {6 - 2y} \right| = \left| y \right| \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  y = 2\\
  y = 6
  \end{array} \right.\)

  Bán kính đường tròn là R = 2 hoặc R = 6

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46459

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON