Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 9 Chương 2 Kim loại có đáp án

08/08/2017 685.38 KB 365 lượt xem 6 tải về

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương Kim loại có đáp án là tài liệu ôn tập kiến thức tổng quát, đa dạng câu hỏi trắc nghiệm chương Kim loại. Mời các em cùng tham khảo.

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HÓA HỌC 9

CHƯƠNG: KIM LOẠI

Câu 1: Dung dịch NaOH không có tính chất hóa học nào sau đây:

 1. Làm quì tím hóa xanh
 2. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước
 3. Tác dụng với  axit tạo thành muối và nước
 4. Bị nhiệt phân hủy tạo thành oxit bazơ và nước.

Câu 2: Dãy các bazơ làm phenoltalein hóa đỏ là:

 1. NaOH, Ca(OH)2, Zn(OH)2, Mg(OH)2
 2. NaOH, Ca(OH)2, KOH, LiOH
 3. LiOH, Ba(OH)2, KOH, Al(OH)3
 4. LiOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, Fe(OH)3

Câu 3: Bazơ tan và không tan có tính chất hóa học chung là:

 1. Làm quì tím hóa xanh
 2. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước.
 3. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước.
 4. Bị nhiệt phân hủy tạo thành oxit bazơ và nước.

Câu 4: Cho các bazơ sau: Fe(OH)3, Al(OH)3, Cu(OH)2, Zn(OH)2. Khi nung nóng các bazơ trên tạo ra dãy oxit bazơ tương ứng là:

 1. FeO, Al2O3, CuO, ZnO.
 2. Fe2O3, Al2O3, CuO, ZnO.
 3. Fe3O4, Al2O3, CuO, ZnO.
 4. Fe2O3, Al2O3, Cu2O, ZnO.

Câu 5: Cặp chất  tồn tại trong một dung dịch (chúng  không pư với nhau):

A.  KOH và NaCl.                     B.  KOH và HCl.           C.  KOH và MgCl2.                   D.  KOH và H2SO4

Câu 6: NaOH có thể làm khô chất khí ẩm sau:

A.  CO2.                                    B.  SO2.                        C.  HCl.                                    D.  N2

Câu 7: Cho 100 ml dd Ba(OH)2 0,1 M vào 100 ml dd HCl 0,1 M. Dung dịch thu được sau pư:

       A.  Làm quì tím hóa xanh.                      B.  Làm quì tím hóa đỏ.

       C.  Không làm quì tím đổi màu.             D.  Phản ứng với Mg giải phóng khí Hidro.

Câu 8: Thuốc thử để nhận biết ddich Ca(OH)2 là:

A.  Na2CO3.                              B.  KCl.                         C.  NaOH.                                D.  NaNO3.

Câu 9: Dung dịch có độ bazơ mạnh nhất trong các dung dịch có giá trị pH sau:

A. pH = 8.                                B.  pH = 10.                C.  pH = 12.                             D.  pH = 14

Câu 10: Sau khi làm thí ngiệm, có những khí thải độc hại: HCl, H2S, CO2, SO2. Dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?

A. dd NaCl                              B. Nước vôi trong        C. dd HCl                              D. dd NaNO3

Câu 11: Cặp chất khi phản ứng với nhau tạo thành chất kết tủa trắng:

 A. Ca(OH)2, Na2CO3               B. NaOH, Na2CO3        C. KOH, NaNO3                       D. Ca(OH)2, NaCl

Câu 12: Hòa tan 112 g KOH vào nước thì được 2 lít dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:

A. 2M                                      B. 1M                          C. 0,1M                                    D. 0,2M

Câu 13: Cho dung dịch axit sunfuric lõang tác dụng với muối Na2SO3.

Chất khí nào sinh ra?

A. H2                                        B. O2                            C. H2S                                      D. SO2

Câu 14: Điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng ngăn giữa 2 cực, sản phẩm thu được là:

         A. NaOH, H2, Cl2                                                B. NaCl, H2O, Cl2        

         C. NaCl, NaOH, H2                                D. NaClO, H2, Cl2

Câu 15: Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3. Hiện tượng quan sát được là:

 1. Có kết tủa trắng xanh.                   B. Có khí thóat ra  

   C. Có kết tủa đỏ nâu                             D. Có kết tủa trắng

Câu 16: Cho phương trình phản ứng:    Na2CO3 + 2HCl " 2NaCl + X + H2O

X là:

A.  CO                                      B.  CO2                         C.  H2                                       D.  Cl2

Câu 17: Để làm sạch đồng nitrat Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất là AgNO3, ta dùng kim loại:

A. Cu                                       B. Mg                           C. Fe                                        D. Al

Câu 18: Để nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch: CuCl2, FeCl3, MgCl2, ta dùng:

A.  dd AgNO3                          B. Quỳ tím                   C. dd KOH                               D. dd Ba(NO3)2

Câu 19: Cho 200g dd KOH 5,6% vào dd CuCl2 dư, sau phản ứng thu được lượng chất kết tủa là:

A. 19 g                                    B. 4,9 g                        C. 9,8 g                                    D. 17,4 g

Câu 20: Để làm sạch dd ZnSO4 có lẫn CuSO4 ta dùng kim loại nào sau đây:

A. Al                                        B. Cu                           C. Fe                                        D. Zn

Câu 21: Chất tác dụng được với dd CuCl2 là:

A. NaOH                                  B. Na2SO4                    C. NaCl                                    D. NaNO3

Câu 22: Khi phân hủy bằng nhiệt 14,2 g hỗn hợp gồm CaCO3 và MgCO3 ta thu được 3,36 lít CO2 ở đktc. Thành phần % về khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu là:

 1. 29,58 %  và  70,42 %                              B. 70,42%  và  29,58 % 

       C. 65%  và  35%                                            D. 35%   và  65%

Câu 23: Trong các loại phân bón hóa học sau, phân bón kép là:

A.  (NH4)2SO4                         B.  Ca(H2PO4)2          C.   KCl                                      D. KNO3

Câu 24: Trong các loại phân bón sau, phân đạm là:

A. KCl                                      B. Ca3(PO4)2               C. (NH2)2CO                            D. K2SO4

Câu 25: Nhiệt phân hòan tòan 19,6 g Cu(OH)2 thu được một chất rắn màu đen. Dùng khí H2 dư khử chất rắn màu đen đó thu được một chất rắn màu đỏ có khối lượng là:

A.  6,4 g                                   B.  9,6 g                       C.  12,8 g                                 D.  16 g 

 

ĐÁP ÁN

1.D

2.B

3.C

4.B

5.A

6.D

7.A

8.A

9.D

10.B

11.A

12.B

13.D

14.A

15.C

16.B

17.A

18.C

19.C

20.D

21.A

22.B

23.D

24.C

25.C

 

 

 

 

 

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung trong Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương Kim loại có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HOC247.net để tải về máy tính. Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập hiệu quả và có sự khởi đầu tốt đẹp cho cả năm học sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

 

Tài liệu liên quan