Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

5 trắc nghiệm 3 bài tập SGK

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 26 về Sinh sản của vi sinh vật online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Vi sinh vật nào sau đây không sinh sản bằng bào tử?

  • A. Nấm mốc
  • B. Xạ khuẩn
  • C. Đa số vi khuẩn
  • D. Nấm rơm
 • Câu 2:

  Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sự sinh sản của vi khuẩn ?

  • A. Có sự hình thành thoi phân bào.
  • B. Chủ yếu bằng hình thức giảm phân.
  • C. Phổ biến bằng hình thức nguyên phân.
  • D. Không có sự hình thành thoi phân bào.
 • Câu 3:

  Hình thức sinh sản có thể tìm thấy ở nấm men là:

  • A. Tiếp hợp và bằng bào tử vô tính
  • B. Phân đôi và nảy chồi.
  • C. Tiếp hợp và bằng bào tử hữu tính.
  • D. Phân đôi và tiếp hợp.
 • Câu 4:

  Xạ khuẩn có hình thức sinh sản chủ yếu nào sau đây?

  • A. Bằng bào tử hữu tính.
  • B. Bằng bào tử vô tính.
  • C. Đứt đoạn.
  • D. Tiếp hợp.
 • Câu 5:

  Ở nấm rơm, bào tử sinh sản được chứa ở:
   

  • A. Mặt dưới của mũ nấm.
  • B. Mặt trên của mũ nấm.
  • C. Phía dưới sợi nấm.
  • D. Phía trên sợi nấm.