Ah'ss Min'ss's Profile

Ah'ss Min'ss

Ah'ss Min'ss

01/01/1970

Số câu hỏi 27
Số câu trả lời 2
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (36)

 • Ah'ss Min'ss đã trả lời trong câu hỏi: Nhiệt phân 24g CaCO3 Cách đây 2 tuần

  Cái 14,6% dùng để lm gì v ạ

 • Ah'ss Min'ss đã đặt câu hỏi: Hóa học 9. tính Cách đây 2 tuần

  Bài 15. Tính nồng độ mol của dd axit sunfuric và dd NaOH biết rằng: 30ml dd axit sunfuric được trung hòa hết bởi 20ml dd NaOH và 10ml dd KOH 2M; 30ml dd NaOH được trung hòa hết bởi 20ml dd axit sunfuric và 5ml dd HCl 1M?   

 • Ah'ss Min'ss đã đặt câu hỏi: Hóa học 9. tính Cách đây 2 tuần

  Bài 14. Nhiệt phân 24g CaCO3 trong một thời gian thu được chất rắn A. Hòa tan hoàn toàn A trong dd HCl 14,6% thu được dd B và 1,344 lít khí đo ở đktc. Viết các ptpư xảy ra? Xác định thành phần phần trăm của các chất rắn có trong A? Xác định hiệu suất của phản ứng nhiệt phân CaCO3 nói trên?

   

 • Ah'ss Min'ss đã đặt câu hỏi: Hóa học 9 - XĐCT Cách đây 3 tuần

  1,Hòa tan 13g một kim loại hóa trị II trong 200g đ HCl 9,125% đc dd A và 4,48l H2 . Xđ kim loại và tính C% của từng chất tan trong A

  2, Hoà tan hoàn toàn 9,6g hỗn hợp gồm Mg, MgCo3 cần 100g đ HCl 14,6%.  Tính C% của đ sau phản ứng. 

   

 • Ah'ss Min'ss đã đặt câu hỏi: Hoá học 9 Cách đây 1 tháng

  1, Hoà tan hoàn toàn 9,6g hỗn hợp gồm Mg, MgCo3 cần 100g đ HCl 14,6%. Tính V mỗi khí thu đc ở đktc? Tính C% của đ sau phản ứng. Dẫn toàn bộ khí thu đc hấp thụ hết vào đ chứa 0,05 mol Ca(OH)2 hu đc a gam kết tủa, a=?

  2 Để hoà tan 10,8g một KL hoá trị II cần 400ml đ HCl 0,3M. Xác định KL? Tính nồng độ mol của muối ( coi V đ tđổi không đáng kể)