Ah'ss Min'ss's Profile

Ah'ss Min'ss

Ah'ss Min'ss

01/01/1970

Số câu hỏi 29
Số câu trả lời 2
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (38)

 • Ah'ss Min'ss đã đặt câu hỏi: Hoá học 9 Cô cạn Cách đây 3 tháng

    Hoà tan 31,8g hỗn hợp X gôgm MgCO3 và CaCO3 bằng dd HCl vừa đủ đc dd A và 7,84l CO2 đktc

  a. Tính %m các chất trg X

  b. Tính V dd HCl 2M

  c. Cô cạn dd A thu đc ?g muối khan

 • Ah'ss Min'ss đã đặt câu hỏi: Hoá Học 9 - Cô cạn Cách đây 3 tháng

  1. Hoà tan hỗn hợp Cao và CaCO3 bằng dd HCl thu đc dd A và 448ml khí đktc. Cô cạn dd A thu đc 3,33g muối khan 

  a. Tính %m chất trong hỗn hợp 

  b. Khí CO2 thoát ra đc dẫn vào 100ml đd NaOH 0,25M. Tính m chất thu đc

 • Ah'ss Min'ss đã trả lời trong câu hỏi: Nhiệt phân 24g CaCO3 Cách đây 4 tháng

  Cái 14,6% dùng để lm gì v ạ

 • Ah'ss Min'ss đã đặt câu hỏi: Hóa học 9. tính Cách đây 4 tháng

  Bài 15. Tính nồng độ mol của dd axit sunfuric và dd NaOH biết rằng: 30ml dd axit sunfuric được trung hòa hết bởi 20ml dd NaOH và 10ml dd KOH 2M; 30ml dd NaOH được trung hòa hết bởi 20ml dd axit sunfuric và 5ml dd HCl 1M?   

 • Ah'ss Min'ss đã đặt câu hỏi: Hóa học 9. tính Cách đây 4 tháng

  Bài 14. Nhiệt phân 24g CaCO3 trong một thời gian thu được chất rắn A. Hòa tan hoàn toàn A trong dd HCl 14,6% thu được dd B và 1,344 lít khí đo ở đktc. Viết các ptpư xảy ra? Xác định thành phần phần trăm của các chất rắn có trong A? Xác định hiệu suất của phản ứng nhiệt phân CaCO3 nói trên?